Spring til indhold

Forretningsbetingelser

Generelle vilkår

Nedenfor finder du vores generelle vilkår, som er en del af vores forretningsbetingelser. Der er i alt 19 punkter – klik på det relevante punkt, og det vil udfolde sig og vise dig sit indhold og underpunkter.

Har du brug for hjælp, eller brænder du inde med nogle spørgsmål angående vilkårene, så er jeg altid klar på en snak! Tøv ikke med at tage fat på mig herunder.

Mange hilsner Christian

1.1) Disse generelle vilkår (”Generelle Vilkår”) gælder for levering af alle ydelser fra Apport Systems A/S ("Apport") herunder Apport WMS, anden software, hardware, abonnementer, licenser, leverancer, supplerende ydelser og services ("Ydelser"). En Ydelse kan være underlagt yderligere specifikke servicevilkår (”Servicevilkår”). De Generelle Vilkår og Servicevilkårene udgør en integreret del af Aftalen (som defineret nedenfor).

 

1.2) "Aftale" betyder enhver aftale om levering af Ydelser mellem kunden ("Kunden") og Apport Systems A/S, CVR nr. 25338073 ("Apport") anført deri, uanset hvilket medie og hvilken metode der blev brugt ved indgåelse af Aftalen, og uanset om den er underskrevet, bekræftet pr. e-mail eller indgået på anden måde.

 

1.3) Bestemmelserne i Aftalen har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser med bestemmelserne i de Generelle Vilkår eller Servicevilkårene. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Generelle Vilkår og Servicevilkårene, har Servicevilkårene forrang.

2.1) Aftalen indeholder en udtømmende specifikation af Ydelserne og de krav der kan stilles til omfang, mængde og kvalitet.

 

2.2) Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med sædvanlig god IT-skik.

 

2.3) Apport forbeholder sig retten til at stille systemkrav til Kundens hardware og løbende opdatere systemkravene.

3.1) Ydelserne leveres i overensstemmelse med den eventuelle tidsplan der måtte være anført i Aftalen.

 

3.2) Hvis et leveringstidspunkt ikke er angivet i tidsplanen, er leveringstidspunktet for hver enkelt del af en Ydelse, når den pågældende del stilles til rådighed for Kunden til forretningsmæssig brug.

 

3.3) Risikoen for Ydelserne overgår til Kunden på leveringstidspunktet.

4.1) Parterne skal loyalt samarbejde om Aftalens opfyldelse med til tilstrækkelig fleksibilitet til at sikre rettidig levering af Ydelserne. Parterne skal blandt andet sikre, at deres repræsentanter har tilstrækkelig autoritet og beslutningskompetence.

 

4.2) I det omfang det er nødvendigt for Apports levering af Ydelserne, skal Kunden indhente de nødvendige godkendelser, licenser, autorisationer, samtykker og tilladelser for at gøre det muligt for Apport at: (a) tilgå Kundens lokationer og Kundens medarbejdere, og (b) bruge, tilgå, vedligeholde og modificere software, hardware og øvrige materialer, der leveres af Kunden eller stilles til rådighed af Kunden.

 

4.3) Kunden skal minimere risikoen for tab af eller skade på Kundens IT-systemer og data, før Apport får adgang dertil. Kunden skal i den forbindelse for eksempel foretage tilstrækkelig backup af data og sikre, at Apport gøres skriftligt bekendt med eventuelle sikkerhedsbestemmelser samt øvrige retningslinjer, som er gældende for adgangen til Kundens IT-systemer.

5.1) Ændringer af Aftalen, herunder Ydelserne, skal være skriftlige (f.eks. digitale eller via en platform stillet til rådighed af Apport) og kræver aftale mellem parterne.

 

5.2) I det omfang ændringer i lovgivning og Kundens politikker påvirker leveringen af Ydelserne, skal det håndteres som en ændring.

 

5.3) Apport kan til en hver tid tilpasse og ændre de Generelle Vilkår og Servicevilkår.

6.1) Apport kan frit bruge og erstatte underleverandører til levering af Ydelserne.

 

6.2) Apport er direkte ansvarlig for de Ydelser, der leveres af en underleverandør, på samme måde som var de leveret af Apport selv.

7.1) Ydelserne kan omfatte ydelser fra en tredjepart - typisk i form af standardiserede tjenester eller produkter såsom driftsmiljøer, hostingtjenester, onlinetjenester, platforme, software, hardware, data, dokumentation eller andre sådanne ydelser ("Tredjepartsydelser").

 

7.2) Tredjepartsydelser er underlagt tredjepartens til enhver tid gældende servicevilkår/licensvilkår tilgængeliggjort for Kunden, f.eks. som en del af Aftalen, på anmodning, som en integreret del af et softwareprodukt eller på anden måde. Alle bestemmelser i tredjepartsvilkår, herunder vedrørende brugsrettigheder og ansvarsbegrænsninger, har forrang i forhold til Aftalen og anses for accepteret af Kunden som en del af Kundens accept af en aftale om Ydelser, der omfatter Tredjepartsydelser.

 

7.3) Uanset modstridende bestemmelser påtager Apport sig intet ansvar af nogen art for Tredjepartsydelser, herunder hvad angår tilgængelighed, funktionalitet, opdateringer, modifikationer eller mangler. Tredjepartsydelser leveres udelukkende ”as is”. Apports eneste ansvar er at videresende en eventuel reklamation fra Kunden til tredjeparten eller dennes distributør.

 

7.4) Tredjeparten, der leverer Tredjepartsydelser, anses ikke for at være en underleverandør.

 

7.5) Apport kan til enhver tid udskifte leverandører af Tredjepartsydelser, forudsat at udskiftningen ikke har en væsentlig negativ indvirkning på Ydelserne som helhed.

 

7.6) Dette afsnit 3 omfatter enhver Tredjepartsydelse, uanset om den er integreret i Ydelsen eller stilles til rådighed for Kunden som en særskilt Ydelse eller leveres til Kunden på anden måde.

8.1) Ydelserne leveres mod betaling som anført i Aftalen. For Ydelser, hvor der ikke er anført noget om betaling i Aftalen, leveres Ydelserne mod betaling for medgået tid og materialer i overensstemmelse med det faktiske antal timer og materialer, der er brugt til levering heraf, og i overensstemmelse med Apports til enhver tid gældende prisliste.

 

8.2) Apport kan fakturere Kunden forud for serviceydelser samt andre Ydelser med en fast pris eller anden særskilt aftalt prismodel. Alle øvrige Ydelser faktureres månedsvis bagud.

 

8.3) Betalingsbetingelserne er 30 arbejdsdage fra fakturadatoen.

 

8.4) Alle priser er angivet og faktureres i danske kroner ekskl. moms og øvrige skatter/afgifter.

 

8.5) Hver part er ansvarlig for egen overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende moms og øvrige skatter/afgifter.

 

8.6) Der påløber renter på forfaldne betalinger i overensstemmelse med gældende lov.

 

8.7) Apport kan regulere de aftalte priser årligt.

 

8.8) Reguleringen kan ikke overstige det højeste af

(a) den akkumulerede stigning i nettoprisindekset siden sidste regulering, eller

 

(b) den akkumulerede stigning i lønprisindekset siden sidste regulering.

 

8.9) Ændringer, der skyldes eksterne omstændigheder, herunder valutakurser, forsyningsomkostninger, forsikrings- og transportudgifter, ændringer i priser på tredjepartsydelser osv., giver Apport mulighed for at regulere dennes priser yderligere med nettoindvirkningen af ændringerne uden forudgående varsel.

 

8.10) Modregning kan ikke foretages i Apports fakturaer.

9.1) Generelt

9.1.1.) Hver part har de rettigheder og beføjelser, der er til rådighed i medfør af gældende lovgivning, medmindre andet følger af Aftalen.

 

9.1.2.) Apports ansvar for misligholdelse, herunder for mangler og forsinkelse, bortfalder, hvis Apport ikke har modtaget meddelelse herom uden ugrundet ophold efter, at misligholdelsen blev eller burde være blevet opdaget.

 

9.1.3.) Apports ansvar for misligholdelse, herunder for fejl og mangler, bortfalder senest [3] måneder efter leveringstidspunktet for de pågældende Ydelser.

 

9.1.4.) Meddelelse om misligholdelse fritager ikke Kunden fra at betale fakturerede beløb, når de forfalder.

 

9.1.5.) Ingen af parterne kan kræve forholdsmæssigt afslag.

 

9.1.6.) Hvis Kunden anmelder en ikke-eksisterende eller ikke-reproducerbar misligholdelse, kan Apport kræve betaling for medgået tid og materialer anvendt i relation hertil.

 

9.2) Mangler

9.2.1.) En Ydelse er mangelfuld, hvis den ikke i al væsentlighed opfylder de specifikationer, der er anført i Aftalen, idet det anerkendes, at IT-ydelser aldrig er fuldstændig fri for fejl, mangler eller afbrydelser.

 

9.3) Forsinkelse

9.3.1.) En Ydelse er forsinket, hvis levering finder sted efter det aftalte leveringstidspunkt for den pågældende Ydelse.

 

9.3.2.) Hver part skal give skriftlig meddelelse om en faktisk eller forventet forsinkelse og loyalt forsøge at begrænse de negative virkninger heraf.

 

9.3.3.) Hvis en forsinkelse hovedsageligt skyldes forhold, der kan tilskrives Kunden, faktureres berørte betalinger fortsat i overensstemmelse med Aftalen, uanset om de Ydelser, faser, milepæle, tests osv., der udløser betalingen, er forsinkede.

 

9.3.4.) Apport kan tilbageholde eller suspendere en Ydelse, hvis betaling for den leverede Ydelse er forsinket, forudsat at Apport har givet mindst [20] arbejdsdages forudgående skriftligt varsel, og den fulde forsinkede betaling ikke er modtaget ved udløbet af fristen.

 

9.4) Afhjælpning

9.4.1.) Når en part får meddelelse om sin misligholdelse, eller selv bliver bekendt hermed, er parten berettiget og forpligtet til at påbegynde afhjælpningen af misligholdelsen uden ugrundet ophold. Specifikke servicemål kan være aftalt i Aftalen.

 

9.4.2.) Misligholdelse kan efter Apports valg afhjælpes ved afhjælpning eller omlevering.

 

9.4.3.) Hvis misligholdelsen ikke kan afhjælpes inden for rimelig tid, skal parterne loyalt drøfte en plan for afhjælpning af misligholdelsen og en eventuel rimelig workaround.

 

9.5) Ansvarsbegrænsning

9.5.1.) En part er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder Kundens tabte fortjeneste eller indtjening, forventet indtjening, driftstab, tab af goodwill, driftsafbrydelse, mindsket forretningsværdi eller tab af data (med undtagelse af direkte omkostninger til reetablering af data for hvilken den ansvarlige part har en backupforpligtigelse). Apports tabte fortjeneste eller indtjening i medfør af Aftalen, Apports øgede ressourceforbrug eller betaling for overskydende ressourcer, som ikke kan reallokeres, anses for et direkte tab.

 

9.5.2.) En parts samlede ansvar for alle krav, der udspringer af eller vedrører Aftalen i løbet af en 12-måneders periode, og uanset om kravet er baseret på erstatning inden for kontrakt, skadesløsholdelse, lovgivning, artikel 82, stk. 5 i databeskyttelsesforordningen eller andet, er begrænset til et beløb svarende til 50 % af de betalinger, der er faktureret af Apport i henhold til Aftalen for den samme periode.

 

9.5.3.) Ansvarsbegrænsningerne begrænser ikke en parts ansvar for:

a) betaling af forfaldne fakturaer;

 

b) produktansvar i forbindelse med død eller legemsbeskadigelse;

 

c) alle krav som følge af krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder tredjeparts rettigheder;

 

d) grov uagtsomhed eller forsæt.

 

9.5.4.) Apport er ikke ansvarlig for misligholdelse forårsaget af Kunden, dennes medarbejdere, repræsentanter, andre leverandører eller øvrige samarbejdspartnere, herunder for at have handlet i tillid til Apports instrukser, tilladelser, godkendelser eller information.

10.1) Generelt

10.1.1.) "Immaterielle rettigheder" betyder alle former for immaterielle rettigheder og industrielle ejendomsrettigheder samt alle afledte forhold – herunder ansøgninger om sådanne rettigheder – uanset art og form, overalt i verden og alle rettigheder, der knytter sig dertil, uanset hvorvidt de er ansøgt, noteret eller registreret på nogen måde, herunder men ikke begrænset til forretningshemmeligheder, knowhow, patenter, varemærker, ophavsrettigheder, design-, database- og softwarerettigheder samt alle øvrige rettigheder i henhold til ophavsretsloven, markedsføringsloven, lov om forretningshemmeligheder og alle øvrige juridiske rettigheder overalt i verden, der beskytter immaterielle aktiver.

 

10.2) Apports immaterielle rettigheder

10.2.1.) I forholdet mellem Apport og Kunden er Apport indehaver af alle immaterielle rettigheder:

a) der indehaves af eller er licenseret til Apport på eller forud for datoen for Aftalen;

 

b) der er udviklet af Apport uafhængigt af Aftalen;

 

c) der er skabt af Apport (herunder alle immaterielle rettigheder, der er skabt i fællesskab med Kunden) i forbindelse med levering af Ydelserne; og

 

d) alle modifikationer, forbedringer og afledte værker af de immaterielle rettigheder uanset hvilken part, der har udviklet dem.

 

10.3) Kundens immaterielle rettigheder

10.3.1.) I forholdet mellem Apport og Kunden er Kunden indehaver af alle immaterielle rettigheder:

a) der indehaves af eller er licenseret til Kunden på eller forud for datoen for Aftalen; og

 

b) som er udviklet af Kunden uafhængigt af Aftalen.

 

10.3.2.) Kunden giver Apport en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens til at bruge, reproducere og ændre alle Kundens immaterielle rettigheder i det omfang, det er nødvendigt for Apports levering af Ydelserne.

 

10.4) Kundens begrænsning til Apports immaterielle rettigheder

10.4.1.) Ydelsen må udelukkende anvendes som udtrykkeligt tilladt af Apport, medmindre andet er tilladt i medfør af gældende ufravigelig lovgivning. Det er udtrykkeligt ikke tilladt at:

a) bryde eller omgå tekniske begrænsninger;

 

b) foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille Ydelsen eller bruge nogen andre metoder til at opnå adgang til Ydelsens kildekode eller forretningshemmeligheder, som er indeholdt i Ydelsen;

 

c) modificere eller ændre Ydelsen eller objektkoden;

 

d) tillade en tredjepart at foretage ændringer eller vedligeholdelse af Ydelsen på vegne af Kunden;

 

e) stille Ydelsen eller Ydelsens funktionalitet til rådighed for en tredjepart på nogen måde (f.eks. via et netværk eller en hostingtjeneste);

 

f) offentliggøre eller tillade andre at kopiere eller tilgå Ydelsen;

 

g) sælge, udleje, eller udlåne Ydelsen;

 

h) bruge Ydelsen til kommercielle softwarehostingtjenester;

 

i) bruge Ydelsen til at understøtte en tredjeparts virksomhed eller til at drive en særskilt tjeneste;

 

j) ændre eller fjerne nogen mærker og/eller meddelelser vedrørende ophavsret, varemærker eller øvrige rettigheder eller henvisninger dertil, som er anført i Ydelsen eller på det medie, som Ydelsen eventuelt er leveret på.

11.1) Ved Kundens betaling for Ydelsen giver Apport Kunden en tidsbegrænset, uoverdragelig, ikke-eksklusiv licens til alle immaterielle rettigheder, der er skabt af Apport (herunder eventuelle immaterielle rettigheder, der er udviklet i fællesskab med Kunden) som en del af de leverede Ydelser, herunder dokumentation, data, tilpasninger, integrationer og kundespecifik software, som er udviklet eller ændret særligt for Kunden som en del af Ydelserne.

 

11.2) Licensen der tildeles Kunden som led i installation på Kundens udstyr (”On-premise Installation”) er begrænset territorielt til Kundens adresse, fysiske lager eller lignende som angivet i Aftalen. Licensen i forbindelse med On-premise Installation vil, til trods for pkt. 11.1, være tidsubegrænset.

 

11.3) Kunden anerkender, at Apport (eller dennes licensgivere) er indehaver af alle ophavsretlige og immaterielle rettigheder eller industrielle enerettigheder i og til Ydelserne, herunder, men ikke begrænset til, Ydelsens kildekode. Dette gælder også eventuelle ændringer, tilpasninger, opgraderinger osv. af Ydelsen. Kunden skal respektere sådanne immaterielle rettigheder, og Kunden er ansvarlig for et eventuelt brud på sådanne rettigheder, herunder tredjeparts uberettigede adgang til Ydelsen.

 

11.4) Kundens brugsret omfatter alene brug, der er nødvendig til opfyldelse af Aftalen, og ophører ved Aftalens ophør.

 

11.5) I det omfang specifikke licensbetingelser gælder for specifikke Ydelser, vil de specifikke licensbetingelser finde anvendelse for den licens, der gives Kunden, i stedet for ovennævnte vilkår.

12.1) Uanset generelt gældende ansvarsbegrænsninger, skal en part (den "Forsvarende Part") skadesløsholde den anden part (den "Berørte Part") i overensstemmelse med dette punkt for krav fremsat af, og endeligt tilkendt til, en tredjepart om, at Ydelsen krænker tredjepartens immaterielle rettigheder.

 

12.2) Skadesløsholdelse er betinget af, at den Berørte Part:

a) straks informerer den Forsvarende Part om kravet og giver den Forsvarende Part mulighed for at overtage forsvaret heraf;

 

b) samarbejder med og giver den Forsvarende Part alle oplysninger, der med rimelighed anmodes om, samt giver den Forsvarende Part eneret til at forsvare og forlige kravet;

 

c) ikke afgiver nogen form for erklæring, som kan have en skadelig virkning for mulighederne for at forlige eller forsvare kravet.

 

12.3) Den Forsvarende Part kan efter eget valg sikre en gyldig licens til de krænkede immaterielle rettigheder eller bringe krænkelsen til ophør ved at modificere eller udskifte den berørte Ydelse med en løsning, der i al væsentlighed har den samme funktionalitet som den, der krænker tredjepartens immaterielle rettigheder.

13.1) Opsigelse

13.1.1.) Aftalens varighed (og varigheden for eventuelle licenser og/eller ydelser, der gives i henhold hertil) er anført i Aftalen.

 

13.1.2.) Kunden kan opsige en Ydelse med 3 måneds varsel. For licensabonnementer kan opsigelsen tidligst ske ved udgangen af bindingsperioden. Ydelsen eller Aftalen kan opsiges af Apport med [3] måneds forudgående skriftligt varsel.

 

13.1.3.) Kundens adgang til at opsige efter 1.2 gælder ikke Ydelser underlagt fastprismodel eller hvis andet fremgår af Aftalen.

 

13.2) Ophævelse

13.2.1.) Hver part kan med omgående virkning ophæve Aftalen:

a) hvis den anden part væsentligt misligholder Aftalen, og den væsentlige misligholdelse ikke er afhjulpet inden 40 arbejdsdage efter modtagelse af en skriftlig meddelelse fra den ikke-misligholdende part om afhjælpning;

 

b) hvis den anden parts væsentlige misligholdelse af Aftalen ikke kan afhjælpes;

 

c) i tilfælde af den anden parts konkurs med forbehold for den ret konkursboet har til at indtræde i Aftalen, i det omfang dette er tilladt i henhold til konkursloven eller tilsvarende lovgivning.

 

13.2.2.) Kundens undladelse af at betale et udestående beløb (undtagen udestående beløb, som bestrides i god tro) anses for væsentlig misligholdelse.

 

13.3) Virkninger af ophør

13.3.1.) Uanset årsag har ophør alene virkning for fremtiden (ex nunc) og medfører ikke tilbagebetaling af allerede betalte beløb.

 

13.3.2.) Uanset årsagen til ophør skal Kunden ved ophør af Aftalen straks ophøre med enhver brug af og slette alle kopier af Ydelsen samt fjerne dem fra Kundens systemer.

14.1) Ingen af parterne anses for at have misligholdt en forpligtelse i det omfang og i det tidsrum, hvor den pågældende part er forhindret i at opfylde den pågældende forpligtelse grundet en force majeure-hændelse.

 

14.2) Force majeure-hændelser omfatter naturkatastrofer, krig, mobilisering, nedbrud på telekommunikationsinfrastruktur/Kundens infrastruktur, som ikke leveres af Apport, eksterne sikkerhedshændelser (f.eks. hackerangreb, angreb af computervirus eller anden ødelæggende adfærd fra tredjepart) og lignende forhold (hvis hændelsen ikke skyldes Apports misligholdelse, herunder manglende overholdelse af aftalte sikkerhedskrav i henhold til Aftalen), sundheds- og sikkerhedsrestriktioner og anbefalinger udstedt af offentlige myndigheder, pandemier, epidemier, naturkatastrofer, strejker, lockout, brand, skader på produktionsanlæg, import- og eksportreguleringer og andre uforudseelige omstændigheder uden for den berørte parts kontrol.

15.1) Kunden er ansvarlig for at sikre behørig backup af Kundens data.

 

15.2) Kunden er ansvarlig for nøjagtigheden og integriteten af data, der behandles af Apport ved brug af Ydelserne, samt ved Kundens overdragelse, migration og/eller konvertering af Kundens data til eller fra Ydelserne.

 

15.3) Kunden kan ikke kræve, at Apports medarbejdere personligt skal acceptere vilkår vedrørende Kundens IT-sikkerhedspolitik.

16.1) Hvis Apport forpligter sig til at behandle personoplysninger på vegne af Kunden (som databehandler), skal parterne indgå en særskilt databehandleraftale baseret på Apports standard. Bestemmelserne i databehandleraftalen har forrang i tilfælde af en uoverensstemmelse med bestemmelserne i Aftalen, de Generelle Vilkår eller Servicevilkårene.

 

16.2) Kunden skal sikre det nødvendige juridiske grundlag, for at Apport lovligt kan behandle persondata på vegne af Kunden.

17.1) Hver part skal sikre fuld fortrolighed i enhver henseende vedrørende oplysninger og dokumentation mv. om den anden part, som er modtaget i forbindelse med Aftalen og Ydelserne. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset Aftalens ophør og uanset årsagen til Aftalens ophør.

 

17.2) Forpligtelserne vedrørende fortrolighed omfatter ikke:

a) oplysninger som den modtagende part er bekendt med eller bliver bekendt med uden at være underlagt en fortrolighedsforpligtelse;

 

b) oplysninger, som udvikles selvstændigt af den modtagende part;

 

c) oplysninger, som er offentligt kendte.

 

17.3) Personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovgivningen er ikke i sig selv fortrolige oplysninger.

 

17.4) Ydelsens kildekode skal anses for og behandles som fortrolige oplysninger.

18.1) Parterne må alene overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en tredjepart med den anden parts forudgående skriftlige tilladelse, som ikke kan tilbageholdes eller forsinkes uden rimelig grund.

 

18.2) Apport kan overdrage Aftalen helt eller delvist til:

a) en af Apports koncernforbundne virksomheder eller

 

b) til en tredjepart som led i et helt eller delvist frasalg af en eller flere af dennes forretningsenheder etc.

19.1) Aftalen er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

 

19.2) Enhver tvist og ethvert krav, der udspringer af eller i tilknytning til Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved en kompetent domstol ved Apports værneting.

Service vilkår

Nedenfor finder du vores service vilkår, som er en del af vores forretningsbetingelser. Der er i alt 14 punkter – klik på det relevante punkt, og det vil udfolde sig og vise dig sit indhold og underpunkter.

1.1) Disse Servicevilkår udgør en integreret del af Aftalen og finder anvendelse på Ydelser i form af levering af software-as-a-service ("Løsningen").

 

1.2) Normal arbejdstid hos Apport er mandag til torsdag fra 8.30 til 16.30 og fredag 08.30 til 15.30, bortset nationale helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag.

2.1) Apport vil til enhver tid tilstræbe at stille de Ydelser, der er anført i Aftalen, til rådighed bortset fra eventuel planlagt nedetid og utilgængelighed forårsaget af eksterne begivenheder.

 

2.2) Uanset eventuelle modstående bestemmelser leveres Løsningen som "as is" og uden garanti af nogen art eller at Løsningen vil være fejlfri eller uden afbrydelser. Apport vil tilstræbe at rette eventuelle fejl og mangler, men fraskriver sig udtrykkeligt enhver juridisk forpligtelse dertil.

 

2.3) Eventuel planlagt nedetid vil i det omfang, det er muligt, finde sted uden for Apports normale arbejdstid.

 

2.4) Løsningen, herunder de data, der er indeholdt i Løsningen, er et standardprodukt.

 

2.5) Under forudsætning af, at Kunden betaler vederlaget, gives Kunden en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge Løsningen, herunder eventuelle opgraderinger, opdateringer, versioner, releases, resultater af vedligeholdelser og udviklingsydelser osv., som leveres af Apport i den periode, der er angivet i Aftalen.

 

2.6) Alene Kunden er berettiget til at bruge Løsningen. Kunden må udelukkende bruge Løsningen til egne og interne formål.

 

2.7) I tilfælde af, at Kunden bruger Løsningen i strid med disse Servicevilkår, kan Apport straks og uden varsel suspendere eller ophæve Aftalen grundet væsentlig misligholdelse.

3.1) Kundens anmodning om support eller rapportering af fejl og mangler skal indrapporteres enten via telefon, e-mail eller via Apports web portal eller anden lignende serviceportal leveret af Apport. I tilfælde af kritiske fejl og mangler skal disse indrapporteres telefonisk til det hver en tid gældende support telefonnummer hos Apport.

 

3.2) Apport anvender RDP-klient i forbindelse med support af Løsningen. Kunden har ved tiltrædelse af Aftalen accepteret brugen af den til hver en tid anvendte RDP-klient i forbindelse med support og fejlsøgning af Løsningen.

 

3.3) Supporten ydes på enten dansk eller engelsk.

 

3.4) Support omfatter ikke følgende:

a) scenarietest i Kundens applika-tion eller udstyr;

 

b) support eller assistance IT-systemer eller hardware som ikke er leveret af Apport;

 

c) uddannelse af Kundens super-brugere eller brugere;

 

d) support af tidligere versioner end den seneste version af Løsningen;

 

e) opgradering, modificering eller istandsættelse af supporterede software;

 

f) nye versioner eller releases af anden software end den supporterede Løsning;

 

g) opdateringer af dokumentation;

 

h) datakorrektion, dataoverførsel eller datakonvertering;

 

i) Ydelser, som er nødvendige pga.: (i) misbrug, (ii) skade eller fejl forårsaget af brand, røg, varme, vand, oversvømmelse, storm, lynnedslag, elektrisk fejl eller anden tilsvarende hændelse, (iii) reparationer, support eller modifikationer foretaget af en anden part end Apport, (iv) brug, som ikke er i overensstemmelse med Apports og producentens instruktioner, (v) producenttilbagekalder, herunder udskiftning, (vii) programfejl, mangler eller mangelfulde materialer og mangelfuld udførelse forårsaget af anden software og/eller hardware end den supporterede Løsning, eller (viii) bevidste eller uagtsomme handlinger eller undladelser fra Kundens eller en tredjeparts side;

 

3.5) Medmindre andet er anført i Aftalen, leveres support som en indsatsforpligtelse, hvilket betyder, at Apport yder en arbejdsindsats, men ikke garanterer en specifik funktionalitet eller et specifikt resultat.

4.1) Kunden skal til enhver tid sikre sig at være i besiddelse af det tilstrækkelige antal brugerrettigheder svarende til Kundens faktiske brug uanset Kundes organisatoriske tilknytning, herunder ansættelse eller anden tilknytning.

5.1) Løsningen kan efter Apports valg til enhver tid blive genstand for ændringer, herunder ved tilføjelse eller fjernelse af funktioner, forudsat at ændringerne ikke har en væsentlig negativ indvirkning på Løsningen som helhed. Ændringerne kan ske uden varsel.

 

5.2) Hvis Løsningen leveres ved brug af Apports software eller hardware, kan Apport udskifte eller opgradere denne software eller hardware uden Kundens forudgående samtykke.

 

5.3) Apport kan til en hver tid tilpasse og ændre de Generelle Vilkår og Servicevilkår.

6.1) Apport sikrer at Løsningen i al væsentlighed vil fungere i overensstemmelse med specifikationer og eventuel original dokumentation leveret af Apport, og at alle væsentlige funktioner fungerer, forudsat at Løsningen anvendes til det påtænkte formål, i overensstemmelse med specifikationerne, og på den computerhardware og med det operativsystem, som Løsningen er udviklet til.

 

6.2) Kunden opretholder et væsentligt kendskab til de logistikprocesser som understøttes af Løsningen.

7.1) Kunden er bekendt med og anerkender, at brug af Løsningen kan kræve og være omfattet af systemkrav og/eller et softwareabonnement. Sådanne krav er anført i Aftalen. Kunden er ansvarlig for at opfylde sådanne systemkrav og betale eventuelle tilknyttede omkostninger og gebyrer. Apport garanterer ikke, at Løsningen er kompatibel med fremtidige versioner af tredjepartssoftware eller anden type af interoperabilitet.

8.1) Løsningen leveres fra det aftalte leveringstidspunkt.

 

8.2) Hvis der er aftalt en særskilt overdragelse eller et projekt for at håndtere overtagelsen af aktiviteter, software, hardware osv. eller andet forberedende arbejde, som sætter Apport i stand til at levere Løsningen fra det aftalte leveringstidspunkt, leverer Apport sådanne transitionsydelser som særskilte ydelser, og som anført i Aftalen.

 

8.3) Løsningen leveres som en tilbagevendende ydelse i den periode (herunder eventuelle fornyelsesperioder), der er anført i Aftalen. Hvis Løsningen leveres på fornyelses- eller abonnementsbasis, anerkender Kunden, at fortsat levering af Løsningen er betinget af Kundens rettidige betaling af fornyelses- eller abonnementsafgifter som anført i Aftalen.

9.1) Assistance i forbindelse med ophør

9.1.1.) Apport skal bidrage til overførsel af data fra Løsningen til Kunden eller en tredjepart udpeget af Kunden på en loyal og ansvarlig måde på Kundens rimelige anmodning herom. Assistancen vil blive leveret i et almindeligt anerkendt læsbart format på et gængs medie.

 

9.1.2.) Levering af assistance relateret til en tredjepart i forbindelse med ophør er betinget af, at tredjeparten indgår en fortrolighedsaftale med Apport på vilkår og betingelser, som ikke er mindre byrdefulde end dem, der er anført i Aftalen.

 

9.1.3.) Der kan anmodes om assistance i forbindelse med ophør til levering fra datoen for meddelelse om ophør (uanset årsag) og op til tre måneder efter den effektive ophørsdato.

 

9.1.4.) Assistance i forbindelse med ophør leveres mod betaling for forbrugt tid og materialer i overensstemmelse med det faktiske antal timer og materialer, der er anvendt til levering heraf, og beregnes i overensstemmelse med Apports til enhver tid gældende prisliste.